Welcome!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

Đăng ký ngay!

Hướng dẫn Thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 1.x & XenForo 2.x

Tham gia
14/7/19
Bài viết
9
Điểm thành tích
3

Dành Cho XenForo 1 :
Các bạn vào ACP => Template => Thread_view tìm đoạn:
Mã:
</xen:navigation>
Thay lại bằng đoạn
Code:
</xen:navigation>
<xen:if is="{$canReply}">
<xen:topctrl><a href="{xen:link 'forums/create-thread', $forum}" class="callToAction"><span>{xen:phrase post_new_thread}</span></a></xen:topctrl>
</xen:if>
Dành XenForo 2 :
Các bạn vào ACP => Template => Thread_view tìm đoạn:
Code:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
Thay bằng đoạn code sau đây:
Code:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
<xf:pageaction if="$forum.canCreateThread()">
    <xf:button href="{{ link('forums/post-thread', $forum) }}" class="button--cta" icon="write">
        {{ phrase('post_thread') }}
    </xf:button>
</xf:pageaction>
 
Top Bottom